คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
☻ 1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
☻ 2 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ    
3 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)    
4 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)    
5 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)     
☻ 6 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
        (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
      
☻ 7 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
         (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)