การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบประจำกลุ่มโรงเรียน และกลุ่มงาน ของ รองผู้อำนวยการ สพท. น่าน เขต 1
ที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มงาน
1
     
2
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3
นายสมเร็จ อุดแดง   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4
นายมงคล หมวกพิกุล เมือง 1 -2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5
นายนิรันดร์  ไมตรีสมสกุล เวียงสา 2 - 4 กลุ่มอำนวยการ
6
ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา เมือง 3 - 4 กลุ่มนโยบายและแผน
7
นายอดุล เทพกอม แม่จริม กลุ่มบริหารงานบุคคล
8
นายสุรสิทธิ์  สมยศ ภูเพียง 1 ภูเพียง 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9
นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ นาหมื่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล