ข้อมูลสารสนเทศปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ปก
ข้อมูลทั่วไป (word) (PDF)
คำนำ (word) (PDF)
สารบัญ (word) (PDF)
จำนวนโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (Excel) (PDF)
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด ตามจำนวนนักเรียน (Excel) (PDF)
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 3 ขนาด ตามจำนวนนักเรียน (Excel) (PDF)
  จำนวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายอำเภอ (Excel) (PDF)
 สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นรายอำเภอ (Excel) (PDF)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาก่อนประถม ประถม มัธยม รายอำเภอ (Excel) (PDF)
สถิติจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี (2556- 2560) (Excel) (PDF)
จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามสายงาน /เพศ/คุณวุฒิการศึกษา(Excel) (PDF)
จำนวนข้าราชการครู บุคลากรอื่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 1 จำแนกรายอำเภอ (Excel) (PDF)
จำนวนบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1 จำแนกตำแหน่ง เพศ /วุฒิการศึกษา   (Excel)   (PDF)
จำนวนโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกรายอำเภอ (Excel) (PDF)
ผลการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3 (NT) ปี 2559 (Excel) (PDF)
เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-Net ชั้น ป.6 ปี 2558-2559 (Excel) (PDF)
เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-Net ชั้น ม.3 ปี 2558-2559 (Excel) (PDF)
จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของโรงเรียนรายโรงเรียน (Excel) (PDF)
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา แยกเป็นรายอำเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน    โทรศัพท์   ระยะทาง
         (หน้า 26-40) (Excel) (PDF)
ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (Excel) (PDF)
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน  0-120 คน (Excel) (PDF)
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนนอกสังกัด น่าน เขต 1 (เอกชน ,เทศบาล,กองการศึกษาพิเศษ,
       ปกครองส่วนท้องถิ่น, พระปริยัติธรรม, ตชด. ) (Excel) (PDF)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาก่อนประถม ประถม มัธยม รายอำเภอ (คลิก)
จำนวนนักเรียนชาย-หญิง ภาคเรียนที่2/2560 (คลิก)
 
ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา2560  
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี 2560 (คลิก)  
ผลการทดสอบทางการศึกษา
 
ผลคะแนน Nt และ O-net  ปีการศึกษา 2556 ป. 6  
ผลคะแนน Nt และ O-net  ปีการศึกษา 2556 ม. 3  
ผลคะแนน การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี 2555 - 2556  

ผลคะแนน Nt และ O-net  ปีการศึกษา 2555 ป. 6 , ม. 3(เฉลี่ยรายวิชา ป.6 )(เปรียบเทียม ปี 54 กับ ปี 55) (สรุปภาพรวมเขต ป.6 , ม.3)

 

 

โรงเรียนดีประจำตำบล 3 รุ่น
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์  ปี 2549-2555
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์  ปี 2556-2557
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์  ปี 2559   (ทดแทน)     คอมพิวเตอร์ DLIT 2559
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ์ DLIT ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ์ DLIT ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2561  
 

 
 

รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน ณ 4 มิ.ย61 (คลิก)
ข้อมูลบุคลากร สพท.(เบอร์โทร)
ายชื่อโรงเรียน 18 กลุ่มโรงเรียน (คลิก)
รหัสโรงเรียน 3 รหัสจากโปรแกรม : SMIS : Obec : รหัส 10 หลัก
 
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
โทร.054711328, E-mail : bus3006@gmail.com