หน้าที่ 3
1.

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา
2.

รายงานผลการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา
3. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           (โรงเรียนราชานุบาล) นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์
4. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะของเด็กประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         (โรงเรียนราชานุบาล)
นายศรัณย์  พงษ์รัตนานุกูล
5. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา

6. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางอมรรัตน์   ธรรมศิริ