หน้าที่ 1
1. กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน นางโสภา ชวนวัน
2. การอ่าน และเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวในแม่ ก กา นางพัศณียา มีเกศ
3. รายงานผลการศึกษาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายทรงศักดิ์ พูดสัตย์
4.

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

นายชาลี   ตังเยาว์
5.

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเลือกอาชีพของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน

นางวัชราภรณ์  คงเมือง
6. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่เป็นสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป นางจินดา มั่นเข็มทอง
7. เรื่อง การสะกดคำที่สระเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ นางศิวภรณ์ อารัญ
8.

เรื่องแบบฝึกทักษะเรื่องมะขามป้อมผลไม้เพื่อสุขภาพ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านนาคอก สาขานาบง  ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

นางศุภการย์   ดีพรมกุล 
9.

แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก และเขียนสะกดคำ ที่ประสมด้วย สระอะ สระโอะ สระอัว และสระเออ ที่มีตัวสะกดโดย
ใช้หนังสือประกอบ การเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

นางจันทร์ฟอง พันธุปาล
10.

เรื่องการเขียน  สะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

ยุพิน  ไมตรีสมสกุล
11.

โครงการการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

นายชูเกียรติ   เทพสาร
12.

การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนามารยาทตามวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาริณี ธนเศรษฐวรากิจ
15. การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนบ้านน้ำครกเก่า นายสมบูรณ์ รินท้าว 1
2
16. การหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ใช้เทคนิคแบบร่วมมือ   นายมนัส เพิ่มพูล
17. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต (การใช้ยา, สารเสพติด)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางวัลลา  ศิริรัตน์พิริยะ
18. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์) หน่วยการเรียนรู้ สำนึกรักบ้านเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางธนัชพร  สีทะแก้ว
19.

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษกาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพนมพร  ไชยวงศ์
20.

การพัฒนาทักษะการอ่านตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบอ่านกิจกรรมเสริมบทเรียนของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่  2 โรงเรียนบ้านปางช้าง  อำเภอสันติสุข   จังหวัดน่าน

นายอดุลย์ จิตอารี
21.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด

นางรัตนาภรณ์ เทพกอม
22.

ผลการใช้ความรู้เรื่องมะไพจีนของดีเมืองน่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

นางเรณู อินรัตน์
23.

รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนงเยาว์ พันธุ์แก้ว
24.

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
ม.1-ม.3

นางเอื้อมพร ทวีชัย
25.

การพัฒนาทักษะการอ่านไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมเสริมบทเรียนของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี
26.

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย "เรื่องการเขียนสะกดคำด้วยเกมปริศนาคำทาย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนิภา อุ่นถา
27.

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอสองแคว สพท.น่าน เขต 2

สอ.พงศ์สิน รัตนศิลา
28. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายเด่น วงศ์ไชยา 1
2
29. การเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายธีระพล ยุธยศ
30. รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางปริยากร  คำส่าง
31. การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้เรื่องดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ-ปิน) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายธนากร พิชัยวงศ์
32. การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายทวนศิษฎ์ น้อยราช
33. การบริหารงานการพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านน้ำหก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 นางปิยนุช กาวิละแพทย์
34. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสระอิ สระอือ สระแอ และสระโอ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
นางศิริกัญญา จุลมุสิ
35 กาพัฒนาทักษะการอ่านคำมาตราตัวสะแาดแม่ เกอว โดยใช้แบบการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ปีปัญาหทางเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นางมันทนา สุริยะพหรม
36. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นายสวาท ทองบ้านทุ่ม

1
2

37. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ "ฟ้อนใบเมี่ยง" นาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา
38. การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ นายสง่า ผสม
39.

ชุดการสอน รายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ :สุขภาพดีชีวีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

นางพยอม  เขื่อนแก้ว
40.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แม่กก แม่กบ แม่กน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายธวัช ทิพจันทร์
41. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางเจษฎาภรณ์ ใบยา
42. รายงานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ การออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
นางอัญชลี   เทพสุคนธ์
43.

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลา

นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
44.

การประเมินโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสะละภูเวียง

นายวันชัย จันทาคำ
45.

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนสองจำนวนที่มีตัวคูณไม่เกินสองหลักสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้

นางอารุณี บัติปัน
46 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนช้า โรงเรียนบ้านน้ำมวบ นายบุญนำ มาเจริญ
47.

รายงานผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นายดำรงค์ รอวิลาน
48.

1.การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝั่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงส า จังหวัดน่าน
2.การประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไหล่น่าน

นายวิสูตร พรหมานนท์
49.

แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายรุ่งเรือง ปันนิตามัย
50.

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003

นางพีชานิกา ทองแพง
51.

การติดตามประเมินผลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักเรียนที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2551 ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

นางสาวสายสวาท วิชัย
52.

รายงานการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิพร ท้าวฮ้าย
53.

การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางทิพวรรณ จำปาแก้ว
54. การเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท (Context clues) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางประณีต คำนันท์
55. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางกฤษดา ตนะทิพย์
56. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ : โป่งคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอำไพ  จิตอารี

57. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการบวก การลบ การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 นางฐิติพร ปัญญาอินทร์
58. การพัฒนาชุดกิจกรรม "สนุกกับการรู้นำไปสู่การสื่อสารโดยผ่านการเรียน เรื่องใกล้ตัว"  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาคร กาพรม
59. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดทำแผนผังมโนทัศน์และแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจารุนันท์ ดีสีใส

60 ผลการศึกษาพัฒนาความสามารถในการอ่านคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวพัชรี แก้วอ่อง
61. การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด A FRIEND FROM INTERNET  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางประจวบจิต  จำรัส
62. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระเพิ่มเติม(นาฏศิลป์)  ศ  23221  เรื่อง  ฟ้อนปั่นฝ้ายเมืองน่าน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนน่านนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 นางเปรมจิต  กองมงคล
63.

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลักการใช้ภาษา : ชนิดของคำ

นางเสาวลักษณ์ เวชมะโน

64. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกลอนสุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านวังตาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หลักการใช้ภาษา : ชนิดของคำ นางดาริน สิทธิโชค
65.

การรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเพิ่มคำ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุวพัชร  เนียมหอม

66.

การประเมินโครงการเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายประหยัด ส่องเนตร

 

ไปหน้าที่ 2 (คลิกที่นี่)