สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
ทำเนียบผู้บริหาร สพป.น่าน เขต ๑
 
1.
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
2.
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
3.
ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
4.
นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
5.
นายอดุล เทพกอม รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
6.
นายสมเร็จ อุดแดง รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1

กลับหน้าหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑
E-mail : ednan1@ednan1.go.th