Home  |  Webboard  |  On-web  |  E-filing  |  Smis l    www.ednan1.go.th

เกี่ยวกับกลุ่ม::
โครงสร้างกลุ่ม
ติดต่อเรา
โครงการสำคัญ
ที่มาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ gis
ประโยชน์ของ gis
แผนที่ gis

แวดวงศึกษาธิการ::
สำนักรัฐมนตร
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานฯสภาการศึกษา
สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯอาชีวศึกษา
สำนักงานฯอุดมศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประกาศ
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
ณ เวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน ส่วนที่ 2


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (ICT)
วันที่ 19 มีนาคม .2550
ได้ช่วยแนะนำการทำเว็บไซค์เบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านดอนเฟือง
อ.เมือง จ.น่าน โดยการนำของ อ.วิสุทธิ์ ศรีเมือง หัวหน้ากลุ่มงานฯ14/03/50 การจัดสรรงบประมาณ 2550 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ(รายละเอียด)
..........................................................................................................................
29/01/50
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
                เพื่อ การเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2550 (รายละเอียด)

...........................................................................................................................
26/01/50
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา(รายละเอียด)

...........................................................................................................................
04/01/50
 
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปี 2549 ตาราง 18
    
                  สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) (2)
..............................................................................................................................
12/12/49  การสำรวจความขาดแคลนส้วมของสถานศึกษา

28
/11/49 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2549
                   (รายละเอียด
(อีก35โรงที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเพราะข้อมูลSMISและobec49
                    (ณ 10มิ.ย49เท่านั้น)ไม่ตรงกัน สพท.น่านกำลังปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันและส่ง สพฐ.ใหม่)


24
/10/49  การจัดเก็บข้อมูล SMIS และการบันทึกข้อมูล ONWEB ในระยะที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 )


16/10/49
การอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณต้นทุนผลผลิตกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษา
              (แบบฟอร์ม (1) (2) (3) (4-6) (7-8) (9-10)ความสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และ สพฐ

09/10/49
การจัดสรรงบประมาณปี 2549 สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ใบเสร็จรับเงิน)

29/09/49
การจัดสรรงบประมาณปี 2549สำหรับโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม

14/09/49
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณต้นทุนผลผลิต (คำสั่งแต่งตั้ง)

14/09/49
ขอตัวข้าราชการครูเป็นวิทยากรฯ     (คำสั่ง491/2549)

12/09/49
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2549
 

 
 หน่วยงานภายใน::
:: กลุ่มอำนวยการ
:: กลุ่มนโยบายและแผน
:: กลุ่มบริหารงานบุคคล
:: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (1)(2)
:: หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์การจัดการความรู้ kmc nan 1
 ภาพข่าวกิจกรรม::
กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.054-771-637,711-328
e-mail plannan1@ednan1.go.th
Best view in 1024x2300