สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
เมนูหลัก
 

    ระเบียบบริหารโครงการไทยเข้มแข็ง

    ข้อมูลแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง(สพฐ)
    ผู้รับผิดชอบโครงการ(สพท.)
    
    
    
 
  ..  
แนวปฏิบัติของ SP2
   

    หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติโอนเปลี่ยนแปลง

        รายละเอียดโครงการตามแผนฯSP2
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด
         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ุ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
        การพัสดุ พ.ศ.2535
    รวมกฎหมายไทย
    
 
           
WEB ที่เกี่ยวข้อง
SPEC ครุภัณฑ์
 AOC
::รายละเอียดโครงการ::

 โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
 โครงการที่ 2 ลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
 โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
 โครงการที่ 4 พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
 โครงการที่ 5 พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
                          สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
 โครงการที่ 6 ยกระดับครูทั้งระบบ
 โครงการที่ 7 ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา(โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
                          และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา

 :: กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน
 :: กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
 :: กิจกรรมที่ 3 จ้างอาสาสมัครช่วยสอน
 :: กิจกรรมที่ 4 จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริม
 :: กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่ออิเลคทรอนิกส
 :: กิจกรรมที่ 6 จัดตั้งเครือข่ายการบริการจัดการคุณภาพ (นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน                      ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) โครงการที่ 2 โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
:: กิจกรรมที่ 1 จัดหาและพัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
:: กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อ หนังสือประกอบ สื่อดิจิตอล สื่อตัวอย่าง และชุดกิจกรรม
:: กิจกรรมที่ 3 จัดหาครูที่มีศักยภาพสูงให้กับโรงเรียน
:: กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: กิจกรรมที่ 5 ประเมินศักยภาพครู จัดเป็น 3 กลุ่ม (พื้นฐาน ดี ก้าวหน้า)
:: กิจกรรมที่ 6 จัดค่ายนักเรียนและประกวดแข่งขัน
 โครงการที่ 3 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
:: กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
:: กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน
:: กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
:: กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
บัญชีจัดสรรงบประมาณพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
(รายละเอียดกิจกรรมที่ 3.3 และการติดตามการใช้งบประมาณ)

บัญชีจัดสรรงบประมาณพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
(รายละเอียดกิจกรรมที่ 3.4 และการติดตามการใช้งบประมาณ)

บัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 92,210 บาท (รายละเอียด)

บัญชีจัดสรรการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
(25,500.- บาท) (รายการครุภัณฑ์ 7,000 บาท)

บัญชีจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในฝัน (รุ่น 1) (รุ่น 2) (รุ่น 3)
ด่วนที่สุด! หนังสือที่ ศธ 04008/653 ลง 27 ม.ค.53 (รายละเอียด)
เรื่อง แบบรูปรายการประมาณราคาครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)โรงเรียนในฝัน 19 โรงเรียน
(แบบรูปรายการและรายการราคาครุภัณฑ์)


ด่วนที่สุด! หนังสือที่ ศธ 04008/654 ลง 27 ม.ค.53 (รายละเอียด) (หนังสือมอบอำนาจ)
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบรายการครุภัณฑ์(Furniture) ประกอบห้องปฏิบัติการ
โครงการ SP2


ด่วนที่สุด! หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1016 ลง 1 ธ.ค.52
เรื่องการโอนเงิน งบดำเนินงานแนวทางการดำเนินงานของ สพท.โรงเรียนในฝัน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
แผนการดำเนินงาน (ดูรายละเอียด) และบัญชีจัดสรรเงิน (ดูรายละเอียด) น่าน (หน้า 1)(หน้า 2)


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑
E-mail : ednan1@ednan1.go.th