6. โครงการยกระดับครูทั้งระบบ

 

กิจกรรม/เงื่อนไข

เป้าหมาย

งบประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

6.1 ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(5ปี) ระยะที่ 2 (2553-2562)

สพฐ.ดำเนินการ

-

1.  พัฒนาวิชาการโรงเรียน

2.  วิชาการ  สพท.เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

3.  วิชาการสำหรับ สพท. ประชุมชี้แจง  วิจัยพัฒนาติดตามประเมินผลจัดพิมพ์กรอบ  คู่มือและรายงาน

4.  หนังสือ  วัสดุในห้องสมุดโรงเรียนหรือมุมหนังสือห้องเรียน

5.  ค่าพาหนะนักเรียน

6.  สนับสนุนโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น  จัดการเรียนการสอนคละชั้น

7.  ซ่อมแซมโรงเรียนคละชั้น

8.  หน่วยบริการเรียนรู้เคลื่อนที่

  8.1  จัดหารถกระบะขับเคลื่อน  4  ล้อ

  8.2  การบริหารจัดการหน่วยบริการ

  8.3  Computer Mobile

 

1. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์

2. นายอดุล เทพกอม        

3. นายประยูร เวชมะโน     

4. นางหัสยา พันหนูเทียน

5. นางสมรี เกิดกล่ำ

6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

6.4  พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

6.5  ปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

6.6  โครงการคืนครูให้นักเรียน

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

  1)  จัดสรรอัตราจ้าง  ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่หรือตกงานวุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนโรงเรียนอัตราละ 8,337 บาท/คน (เงินเดือน 7,940 บาท+397บาท)ครู 14,532 อัตรา/ปี (8,337/คน/เดือน)

85 อัตรา

8,503,740

  1.1 )  ใช้กู้เงิน SP 2  จำนวน  5,747 อัตรา  ในปี  2553

 

 

  1.2 )   ใช้กู้เงิน SP2  จำนวน 14,532 อัตรา  ในปี  2553

 

 

  2)  จัดสรรอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงจำนวน  8,745 อัตรา (อัตราละ 5,334 บาท/เดือน)

69 อัตรา

4,416,552

  3)  จัดสรรจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน 5,080บาท/12เดือน (รวมทั้งสิ้น 1,168 อัตรา)

แจ้งกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

 

กิจกรรม/เงื่อนไข

เป้าหมาย

งบประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

      -  สำหรับโรงเรียนศึกษาพิเศษ  43 โรง/13 คน รวม 559 อัตรา  และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 1 อัตรา รวม 560 อัตรา

-

-

9.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องส้วม  ภูมิทัศน์ในโรงเรียน

10.  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน

11.  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนที่ต่ำกว่า

 

      -  สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  13 ศูนย์/

8 อัตรา รวม 104 อัตรา

-

-

 

       -  สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 63  ศูนย์/8 อัตรา รวม 504  อัตรา

-

-

 

  4)  จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

      -  สำหรับจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปที่จัดห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก  รวม 57 ห้องๆละ 2 คน รวม 114 อัตรา (114 อัตรา/12เดือน/7,940บาท)x ประกันสังคม 5%

-

-

 

 

     -  สำหรับจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ 79  คน ตามโครงการศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล รวม  79  อัตรา  (79 อัตรา/12เดือน/7940บาท)x ประกันสังคม 5%

1 อัตรา

100,044

 

 

     -   สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดเป็นการเรียนร่วมทั่วไปในโรงเรียนปกติ และ ร.ร. ศส.  สศศ. (14,692อัตรา/12เดือน/5080บาท) และปีที่ 2 (692 อัตรา)

112 อัตรา

6,827,520

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

กิจกรรม/เงื่อนไข

เป้าหมาย

งบประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

  5)  จัดสรรอัตราจ้างให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจำอัตราละ 5,334บาท/ เดือน  แห่งละ 4 คน รวม 41 แห่ง

3 อัตรา

192,024

 

 

  6)  จัดสรรอัตรา  Lab boy ให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอัตราละ 8,337 บาท/คน  รวม 107 แห่งๆละ 2 อัตรา

2 อัตรา

200,088

 

 

  7)  จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล

ครูทุกคน

3,869,680

 

 

  8)  พัฒนาครูดี  ครูเก่ง  Master Teacher

สพฐ.จะแจ้งเกณฑ์การคัดเลือกภายหลัง

ยังไม่แจ้ง

 

 

     -  สนับสนุนให้ครูดี ครูเก่งศึกษาต่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นMaster Teacher คนละ 200,000 บาท/หลักสูตร คณิตศาสตร์ 100คน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 400 คน คอมพิวเตอร์ 100 คน รวมปีละ 600 คน

 

 

 

 

  9)  ฝึกอบรมยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม

 

1,874,440

 

 

  -  หลักสูตรยกระดับสมรรถนะนักบริหาร  30,000 คน

ผู้บริหารทุกคน

 

 

 

  -  หลักสูตรยกระดับความเป็นผู้นำทางวิชาการ 30,000 คน

ผู้บริหารทุกคน

 

 

 

  -  หลักสูตรยกระดับครูคุณภาพแนวใหม่(มีความรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 และการใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน) 70,000  คน

ผู้บริหารและครูทุกคน

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

กิจกรรม/เงื่อนไข

เป้าหมาย

งบประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

10)  พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

 

 

11)  พัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ (E-Training)

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

 

 

12) จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู_

ยังไม่แจ้ง

ยังไม่แจ้ง

 

 

13)  จัดตั้งศูนย์พัฒนาครู 185 ศูนย์ จำนวน 1,798.534 ลบ. (118 หลังX11.483 ลบ.=1354.994 ลบ.)

(67 หลังX6.662 ลบ. = 443.54 ลบ.)

1 ศูนย์

11.,483,000