:: เกี่ยวกับบุคคล ::
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ขอบข่ายภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานภายในกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานประสานงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรฯ

:: แวดวงศึกษาธิการ ::

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานฯการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯอาชีวศึกษา
สำนักงานฯอุดมศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
:: เว็ปไซต์หน่วยงานภายใน ::
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
web link
 
 

 

 

 
 

ทรงพระเจริญ

 
:: หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ ::
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2557
ขอรับบริจาคเงิน ผ้าห่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวรวมน้ำใจช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว
การเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ 2557
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประมวลผลภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในประจำปี 2557
เอกสารประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2557
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office
 

รองผอ.สพป.น่าน เขต 1
คู่มือ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin)
ระบบงานสารบรรณ
ระบบบริหารงานยานพาหนะ
ระบบพัสดุสำนักงาน
ระบบงานการมาปฏิบัติราชการ
ระบบเบิกสวัสดิการ
ระบบการออกใบรับรอง
ระบบบัญชีสำนักงาน
:: แหล่งความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ::
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
โรงเรียนในฝัน
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ภาษาไทย ภาษาทอง

ระบบบริหารการจัดการ
การเรียน การสอน
E-learning
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0-5477-4601 , Fax 0-5471-0211