โครงการประจำปีรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ : NAMKEANHNUE SHOOL
หน้าหลัก

โครงการประจำปี
แผนงานวิชาการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
2. โครงการนิเทศภายใน
3. โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์
4. โครงการพัฒนาห้องสมุด
5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผนงานบุคลากร
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการประชุม
3. โครงการให้ขวัญ กำลังใจ

แผนงานงบประมาณ
1. การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
3. โครงการบริหารงบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2. โครงการโรงเรียนสีขาว
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการแข่งขันกีฬา
5. โครงการวันสำคัญ
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
7. โครงการอาหารกลางวัน
8. โครงการส่งเสริมดนตรีไทยพื้นบ้าน
ด้านการบริหารทั่วไป
" ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง
" ส่งเสริมกิจกรรมการสอนดนตรีไทยพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง
" ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬานักเรียนจนชนะเลิศกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล
" ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ในโรงเรียน
" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา

Copyright 2010 ,Namkeanhnue Shool. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ up date 01.04.2553
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ ม.9 บ้านแก่นอุดร ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
Tel./Fax. 0-5468-3333 หรือ 08-6420-6178
, E-mail : namkeanhnue@hotmail.co.th